Visie en missie

Missie en visie

Het hart van onze school is het kind

We geven kwalitatief goed onderwijs, gericht op de sociale ontwikkeling van elk kind, en de optimale ontwikkeling van zijn/haar intellectuele en creatieve aanleg, om goede aansluitingsmogelijkheden te scheppen op een passend en verantwoord vervolgonderwijs en te zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten en goed functioneren in de maatschappij.

Elk kind mag pieken.

Het centrale doel van de SBW is het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, algemeen, bijzonder primair onderwijs.

Doelstellingen

De HJ Piekschool blijft zich continu ontwikkelen. De doelstellingen voor de komende vier jaar staan uitgebreid beschreven in het schoolplan, waarin de volgende zaken aan de orde komen: organisatie, missie/visie, besturing en leiderschap, onderwijs en begeleiding, medewerkers, middelen, kwaliteitszorg en meerjarenbeleid. Het huidige schoolplan geeft de koers aan voor de jaren 2019-2023.

Het “Piekhuis” vormt de basis van het schoolplan. De H.J. Piekschool met het Piekhuis (zie figuur op de volgende bladzijde) staat voor de volgende ambities op korte en lange termijn,
  • Schoolklimaat: rust in de klas, samen verantwoordelijk voor optimale ontwikkeling en welzijn van de kinderen, en een verbonden team.
  • Onderwijsproces: leren door instructie-onderzoeken-ontdekken, werken met kleinere klassen en groepen; Meer groepsgericht onderwijs.
  • Het gebouw: het schoolgebouw duurzaam / toekomstbestendig maken; door het creëren van een uitdagende omgeving en deze blijven verbeteren.
  • Kwaliteitszorg Blijvend verbeteren van onderwijs en beleid en dit ook evalueren.